Søk

SELSKAPERS PLIKT TIL Å REGISTRERE REELLE RETTIGHETSHAVERE - Nye regler fra 1. november 2021

Den 1. november 2021 vil deler av ny lov om register over reelle rettighetshavere tre i kraft. Reglene får praktisk betydning for de aller fleste selskaper som driver virksomhet eller er registrert i Norge. I dette nyhetsbrevet gir vi en oversikt over hvem som omfattes av loven og hvilke plikter disse vil få fra 1. november 2021.


BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR DE NYE REGLENE

Lov om register over reelle rettighetshavere av 1. mars 2019 nr. 2 ble vedtatt i 2019, men har i påvente av forskrift med utfyllende regler ennå ikke trådt i kraft. Ny forskrift ble fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2021 og innebærer at deler av loven og nevnte forskrift trer i kraft 1. november 2021. Loven gjennomfører deler av EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv i norsk rett.


De nye reglene skal bidra til at foretak («rapporteringspliktige») som er underlagt hvitvaskingsloven (lov av 23. januar 2018 nr. 6), offentlige myndigheter og andre skal få tilgang til opplysninger om eierskap og kontroll over virksomheter som er underlagt de nye reglene («registreringspliktige»). Slik tilgang skal gis ved opprettelse av et offentlig tilgjengelig register over alle registreringspliktige. Registeret skal føres av Brønnøysundregistrene og opplysninger i registeret skal være tilgjengelig i minst ti år etter at opplysningene ble endret eller den registreringspliktige har opphørt eller avsluttet sin virksomhet i Norge.


Brønnøysundregistrene har per i dag ikke tilgjengeliggjort et system som loven forutsetter at etableres. Konsekvensen av dette er at lovens og forskriftens regler som knytter seg til det nye registeret vil tre i kraft på et senere tidspunkt; formodentlig når registeret over reelle rettighetshavere er opprettet og gjort tilgjengelig av Brønnøysundregistrene.


HVEM SOM ER REGISTRERINGSPLIKTIG ETTER DE NYE REGLENE

Plikten til å innhente og registrere informasjon om reelle rettighetshavere gjelder med enkelte begrensede unntak for alle juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger og forvaltere av utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer som driver virksomhet i Norge, herunder på Jan Mayen og Svalbard. Unntak gjelder bl.a. for børsnoterte selskaper, en del kommunalt og statlig eide foretak, selskaper under bobehandling, foreninger som ikke er næringsdrivende eller har regnskapsplikt, stiftelser som ikke er næringsdrivende, verdipapirfond opprettet i henhold til verdipapirfondloven og NUFer som er underlagt og har oppfylt registreringsplikt i annen EØS-stat.


Det følger av dette at de aller fleste næringsvirksomheter vil være omfattet av reglene som trer i kraft 1. november 2021.

PLIKTER SOM GJELDER FRA 1. NOVEMBER 2021

Lovens §§ 1 – 7 og § 15 trer i kraft med virkning fra 1. november 2021. Dette innebærer at fra nevnte dato skal registreringspliktige (1) identifisere sine reelle rettighetshavere; og (2) innhente og selv oppbevare opplysninger om de identifiserte reelle rettighetshaverne.


Det forventes at lovens og forskriftens øvrige regler om plikt til å registrere opplysninger om de reelle rettighetshaverne vil tre i kraft når Brønnøysundregistrene har etablert et system som muliggjør slik registrering. Det er usikkert når dette vil skje.


Identifisering av reelle rettighetshavere

Med reell rettighetshaver menes den eller de fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer den registreringspliktige. Dette er fysiske personer som alene eller sammen med andre på grunnlag av formell eller uformell enighet eller avtale (a) eier mer enn 25 % av eierandelene i den registreringspliktige; (b) kontrollerer mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i den registreringspliktige; (c) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene i den registreringspliktige; (d) på grunn av avtale kan utøve kontroll over den registreringspliktige som angitt i (a) – (c); eller (e) på annen måte utøver kontroll over den registreringspliktige.


Den nye forskriften inneholder kriterier for identifikasjon av reelle rettighetshavere. Kriteriene skiller seg på enkelte punkter fra kriteriene for identifikasjon som følger av hvitvaskingsloven. Dette vil i praksis skape noen uhensiktsmessige utfordringer for de som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, men det er uten betydning for pliktene som hviler på de registreringspliktige etter loven som trer i kraft 1. november.


Ved fysiske personers direkte eierskap i den registreringspliktige vil identifikasjon gjøres ved å se på eierskap og rettigheter som den fysiske personen har i direkte i den registreringspliktige.


Ved fysiske personers indirekte eierskap eller innflytelse skjer identifikasjon ved en vurdering av om den fysiske personen kontrollerer minst halvparten av stemmerettene i hvert ledd som ligger over den registreringspliktige. Dette innebærer blant annet at det i et konsern kan være ulike reelle rettighetshavere i de enkelte konsernselskaper.


Nedenfor er et eksempel på hvordan reelle rettighetshavere skal identifiseres:


Alle selskaper i en slik struktur skal etter loven innhente og oppbevare opplysninger om sine reelle rettighetshaverne, samt oppdatere opplysningene ved eventuelle endringer.


Opplysninger om reelle rettighetshavere som skal innhentes og oppbevares

Fra 1. november 2021 skal registreringspliktige innhente og oppbevare følgende opplysninger som den eller de fysiske personer som er reelle rettighetshavere i den registreringspliktige:


- navn,

- fødselsnummer eller D-nummer,

- bostedsland, og

- statsborgerskap


Opplysningene skal lagres på en forsvarlig måte internt hos den registreringspliktige. I tillegg skal den registreringspliktige lagre informasjon om fremgangsmåten som er benyttet for å identifisere den eller de reelle rettighetshaverne. Av denne informasjonen skal det fremgå hva som er grunnlaget for at den fysiske personen er reell rettighetshaver, f.eks. vedkommendes eierskap (direkte eller gjennom flere ledd), om særskilte stemmeretter gjør at vedkommende er reell rettighetshaver eller om det foreligger avtale eller annet grunnlag for identifikasjonen, herunder for eventuell konsolidering av flere fysiske personer.


Dersom det skjer endringer av hvem som er reell(e) rettighetshaver(e) skal den registreringspliktige påse at opplysningene oppdateres. Tilsvarende gjelder dersom det skjer endringer hos en reell rettighetshaver, f.eks. dersom vedkommende endrer bostedsland eller statsborgerskap.


ANBEFALING

De nye reglene innebærer at fra 1. november 2021 må de aller fleste virksomheter innhente og oppbevare opplysninger om sine reelle rettighetshavere. Eventuelle endringer må registreres fortløpende.


Det følger av lovens § 15 at den registreringspliktige, altså foretaket, samt personer som handler på vegne av foretaket kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år dersom de forsettlig unnlater å innhente eller oppbevare opplysninger om reelle rettighetshavere. Fra det tidspunkt Brønnøysundregistrene har opprettet et nytt register, slik at resten av loven trer i kraft, vil straffebestemmelsen også omfatte manglende registrering og kontroll av de registrerte opplysningene.


Vi anbefaler at registreringspliktige snarest oppretter et internt system for iverksettelse av de nødvendige tiltak til oppfyllelse av loven. Systemet bør opprettes på en måte som gjør det enkelt å videreformidle nødvendige opplysninger til Brønnøysundregistrene. I konserner og investeringsselskaper som har flere investeringer bør det av effektivitetshensyn benyttes felles mal og fremgangsmåte for innhenting og oppbevaring av opplysninger. Alle registreringspliktige må påse at innhenting og oppbevaring av slike opplysninger skjer på en måte som er i henhold til gjeldende regler for håndtering av personopplysninger.


Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS kan bistå med identifikasjon av reelle rettighetshavere og andre tiltak som må iverksettes for å oppfylle kravene som vil gjelde fra 1. november 2021.
Odd-Terje Elde Partner, advokat MNA


+47 911 26 511

odd.terje@r-hansen.no2021 10 22 Adv RHH Nyhetsbrev _ Selskapers plikt
.pdf
Download PDF • 933KB

16 visninger0 kommentarer