Søk

NY DOM OM ERSTATNINGSANSVAR FOR ANSVARLIG SØKER

Høyesterett avsa 7. februar 2020 (HR-2020-312-A) dom om erstatningsansvar for ansvarlig søker grunnet brudd på plikten til å ansvarsbelegge oppgaven som prosjekterende for bygninger og installasjoner, jf. plan- og bygningsloven (plbl.) § 23-1 jf. § 20-1 første ledd, jf. skadeserstatningsloven (skl.) § 2-1 (arbeidsgiveransvaret). Ansvarlig søker ble dømt til å betale erstatning til boligkjøpere for utbedringskostnader mv., idet boligene led av betydelige mangler.


ERSTATNING UTENFOR KONTRAKT

Saken gjaldt spørsmål om erstatningsansvar for ansvarlig søker, et arkitektfirma, som ikke hadde noe kontraktsforhold til skadelidte (boligkjøperne). Arkitektfirmaet hadde derimot avtale med tiltakshaver, og hadde i tråd med denne påtatt seg offentligrettslige plikter som ansvarlig søker overfor plan- og bygningsmyndighetene. Saken ble avgjort alene ut fra arkitektfirmaets offentligrettslige rolle som ansvarlig søker.


Høyesterett har i tidligere saker slått fast at brudd på offentligrettslige plikter kan medføre erstatningsansvar også overfor tredjepersoner (f.eks. boligkjøpere) etter alminnelige erstatningsregler utenfor kontrakt, jf. bl.a. skl. § 2-1. Det er et vilkår for å bli ilagt erstatningsansvar etter arbeidsgiveransvaret (skl. § 2-1) at en eller flere ansatte har opptrådt uaktsomt i utførelsen av oppgavene etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Saken reiste konkret spørsmål om det var uaktsomt av ansvarlig søker ikke å sørge for at rollen som prosjekterende var belagt med ansvar, jf. plbl. § 23-1 jf. § 20-1 (1) jf. skl. § 2-1.


UAKTSOMHETSVURDERINGEN

Høyesterett kom til at brudd på plikten til å sørge for at rollen som prosjekterende var belagt med ansvar alene var tilstrekkelig til å fastslå uaktsomhet hos ansvarlig søker, jf. plbl. § 23-1 jf. § 20-1 (1).


Høyesterett fremhevet i denne vurderingen at det er en sentral oppgave for ansvarlig søker å sørge for at alle oppgaver er belagt med ansvar. Høyesterett fremhevet også at ansvarlig søker har plikt til å melde fra til kommunen både ved mangler, endringer og opphør av ansvarsretter, jf. byggesaksforskriften § 12-2. Høyesterett presiserte at ansvarlig søkers plikter likevel ikke omfatter innholdet i og utførelsen av de øvrige ansvarliges roller, men kun plikten til å sørge for at alle oppgaver er belagt med ansvar.


Ansvarlig søkers argumentasjon om at arkitekten hadde utøvd sitt «beste skjønn» da vedkommende vurderte hvilke oppgaver som burde belegges med ansvar, førte ikke frem. Høyesterett uttalte her at det ikke var noe rom for skjønn ved denne vurderingen. Ansvarlig søker hadde dermed opptrådt uaktsomt, jf. skl. § 2-1.


Høyesterett trengte ikke å ta stilling til om feilen var årsaken til det tapet som hadde oppstått hos boligkjøperne, da årsakskravet var erkjent oppfylt av ansvarlig søker (se nærmere om krav til årsakssammenheng nedenfor). Høyesterett hadde kun igjen spørsmål om erstatningsansvaret strakk så langt at det også verner boligkjøpere (tredjepart).


ERSTATNINGSANSVARETS UTSTREKNING OVERFOR TREDJEPARTER (BOLIGKJØPERNE)

Høyesterett bekrefter at det stadig gjelder en alminnelig regel i norsk rett om grenser for erstatningsansvarets utstrekning ved tredjepartsskader. Bakgrunnen for regelen er å beskytte skadevolder mot store følgekonsekvenser av en feil.


Høyesterett la til grunn at det må vurderes om de aktuelle boligkjøpernes interesser hadde tilstrekkelig erstatningsrettslig vern i saken. Denne vurderingen må skje konkret ut fra omstendighetene i den enkelte sak, og hvor kjøperens berettigede forventninger vil stå sentralt.


Høyesterett kom til at boligkjøpernes interesser i denne saken var erstatningsrettslig vernet, og fremhevet følgende forhold;


  • Plan- og bygningsloven verner også private interesser, jf. lovens forarbeider og rettspraksis

  • Førstegangskjøpere av bygning under oppføring har større vern enn annengangskjøpere, bl.a. fordi kjøperne ikke selv kan besiktige et ferdig bygg

  • Det er særlig sterke forventninger til at nybygg oppfyller kvalitetskrav i lov og forskrift

  • Kjøperne hadde en klar og berettiget forventning om at sentrale oppgaver i byggeprosessen var belagt med ansvar

  • Pliktbruddet var særlig graverende; det gjaldt brudd på en sentral lovbestemmelse og ansvarlig søker hadde kunnskap om de faktiske forholdene

  • Boligene ble oppført med omfattende feil og mangler

  • Ansvarlig søker hadde ansvarsforsikring, mens kjøperne ikke har tilsvarende forsikringsmuligheter


Høyesterett uttalte at vurderingen av at boligkjøpernes interesser var erstatningsrettslig vernet fremstod lite tvilsom. Ansvarlig søker måtte dermed erstatte boligkjøpernes økonomiske tap til utbedring mv.


FORHOLDET TIL TIDLIGERE RETTSPRAKSIS

Høyesterett har i to tidligere avgjørelser vurdert erstatningsansvar overfor boligkjøpere ved ansvarlige foretaks brudd på offentligrettslige plikter etter plan- og bygningsloven, se Rt. 2015 s. 276 (Bori) og HR-2017- 1834-A (Branncelle/ Bori II). Rt. 2015 side 276 (Bori) gjaldt spørsmål om erstatningsansvar for et boligbyggerlag, som var ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende, etter ombygging av en eldre bygning til leiligheter med omfattende feil og mangler.


Høyesterett kom til at boligbyggerlaget hadde opptrådt uaktsomt ved utførelsen av oppgavene som ansvarlig utførende og kontrollerende. Det var ikke grunnlag for å frita for erstatningsansvar etter en helhetlig vurdering av grensene for erstatningsansvaret. HR-2017-1934 (Branncelle/Bori II) gjaldt spørsmål om erstatningsansvar for ansvarlig kontrollerende, og hvor foretaket bevisst hadde unnlatt å opplyse i kontrollerklæringen feil ved brannsikringen mellom to brannceller, og at bygningen dermed var i strid med brannkravene i lov og forskrift.


Høyesterett kom likevel til at ansvarlig kontrollerende måtte frifinnes for erstatningsansvar, etter en helhetlig vurdering. Høyesterett la i denne vurderingen særlig vekt på at kjøperne ikke overtok nyoppført bolig, men at denne var solgt to ganger etter oppføringen og før de skadelidte overtok. Det var også tale om mindre omfattende mangler ved boenheten.


SLUTTKOMMENTARER

Høyesterett har ikke tidligere tatt stilling til om ansvarlig søker kan bli ansvarlig overfor tredjeperson for brudd på plikter etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det har vært knyttet spenning til utfallet av dommen, og særlig ettersom rollen som ansvarlig søker av flere har blitt oppfattet som en mer tilbaketrukket og indirekte rolle i byggeprosessen sammenlignet med ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende.


Høyesterett har nå slått fast at feil som ansvarlig søker begår ved utøvelsen av sine plikter overfor det offentlige etter plan- og bygningsloven, kan gi grunnlag for ansvar overfor tredjemann. Det må videre etter dommen legges til grunn at det ordinært vil være tilstrekkelig for å konstatere uaktsomhet hos ansvarlig søker at selskapet ikke har sørget for å belegge sentrale roller med ansvar. Dette er ikke begrenset til rollen som ansvarlig prosjekterende, men kan også være f.eks. ansvarlig utførende mv.


Høyesterett påpeker i dommen at unnlatelsen av å belegge rollen som ansvarlig prosjekterende med ansvar, var brudd på en sentral plikt etter loven. Høyesterett har ikke avklart om brudd på andre offentligrettslige plikter hos ansvarlig søker kvalifiserer til uaktsomhet.


Det er ikke tilstrekkelig til å konstatere erstatningsansvar at det foreligger uaktsomhet hos ansvarlig søkers ansatte, jf. skl. § 2-1. Det må i tillegg foretas en vurdering av om den feilen som er begått er årsaken til det påberopte økonomiske tapet hos skadelidte (krav til rettslig og faktisk årsakssammenheng).


Det må også påvises økonomisk tap hos skadelidte. Til slutt må det foretas en helhetlig vurdering av om skadelidtes, f.eks. boligkjøperens, interesser er erstatningsrettslig vernet i den aktuelle situasjonen. Denne vurderingen må skje konkret, og langs de linjer som Høyesterett har trukket opp i denne saken, samt i «Bori» og «Brancelle/Bori II».
Inger A. Jensen Senioradvokat MNA


+47 480 31 419 inger@r-hansen.no
Trond Skogvoll Partner, advokat MNA


+47 482 01 882 trond@r-hansen.no
nyhetsbrev-10
.-mars-2020---ny-dom-om-ers
Download -MARS-2020---NY-DOM-OM-ERS • 715KB

7 visninger0 kommentarer