Søk

KONSESJON FOR FANGST AV SNØKRABBE

I senere tid har det vært diskutert i fiskeripressen om en lukking av fisket etter snøkrabbe er nærstående. En bedring i det økonomiske potensial har ført til en markant økning i antall fartøy som søker om konsesjon. Fisket er i dag regulert som et åpent fiskeri, hvor fartøy som har fått tildelt snøkrabbetillatelse kan delta.

VILKÅR FOR TILLATELSE

Etter en høringsprosess i 2018 trådte det fra og med 1. juli 2019 i kraft et nytt konsesjonsbasert tillatelsessystem for deltakelse i fangst av snøkrabbe. Etter konsesjonsforskriften § 1-1 må fartøy være tildelt en spesiell tillatelse for å drive ervervsmessig fangst av snøkrabbe (snøkrabbetillatelse).

En snøkrabbetillatelse kan tildeles av Fiskeridirektoratet til fangst av snøkrabbe i Barentshavet med teiner.

For å tildele en snøkrabbetillatelse må følgende vilkår være oppfylt:

  • Fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

  • Fartøyet må være egnet og utrustet for fangst av snøkrabbe med teiner i Barentshavet.

  • Fartøyet må være tildelt et annet driftsgrunnlag i form av spesiell tillatelse eller deltakeradgang. På særlige vilkår finnes det unntak fra dette utgangspunktet ved enkelte alternative driftsgrunnlag eller ved utskiftning av fartøyet.

Selv om myndigheten for å tildele snøkrabbetillatelser er en «kan»-bestemmelse, så har Fiskeridirektoratet uttalt at alle søknader som har oppfylt vilkårene til nå har fått tildelt tillatelse.

ØKENDE TREND

Etter forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe var totalkvoten for fangst av snøkrabbe utenfor norsk territorialfarvann 6 500 tonn i 2021. Til sammenligning var totalkvoten 4 000 tonn i 2019 og 4 500 tonn i 2020. Bestanden har således vist en økende trend de siste årene. For 2022 har Havforskningsinstituttet gitt et kvoteråd på fangst på opptil 6 750 tonn.

Siden fangst av snøkrabbe reguleres som et åpent fiskeri, foregår fisket i praksis som et kappfiske. Det innebærer at når totalkvoten er beregnet oppfisket vil myndighetene stoppe fisket. For 2021 ble fisket stoppet med virkning fra og med 1. oktober, jf. forskrift om stopp av fangst av snøkrabbe i 2021 § 1. I 2019 var totalutnyttelsen 101 % og fisket ble stoppet 30. oktober, mens i 2020 var totalutnyttelsen 98 %.

I henhold til Fiskeridirektoratets statistikk deltok 12 fartøy i fisket i 2021 og landet 6543 tonn. Samtidig ble det gitt 22 nye snøkrabbetillatelser. Fra tidligere år er det tildelt 39 tillatelser.

LUKKING AV FISKERIET

Den store pågangen av fartøy som søker tillatelse tyder på at flere ser et større potensial i fiskeriet enn tidligere og ønsker å posisjonere seg for en eventuell lukking. Fiskeridirektoratet har imidlertid uttalt at en tillatelse i det åpne snøkrabbefisket ikke nødvendigvis blir en inngangsbillett ved en eventuell lukking. Skulle forvaltningen velge en kjent modell som har blitt brukt ved lukkingen av andre fiskerier vil tidligere aktivitet i fisket være et aktuelt vilkår.

Gitt den markante økningen i søknader om snøkrabbetillatelse og at totalkvoten blir tatt tross et økende kvantum de siste årene, så virker det ikke usannsynlig at forvaltningen vil ta grep for å stabilisere deltakelsen. Det er også kjent at sentrale aktører i næringen har bedt om en lukking av fiskeriet.

Hvis trenden fortsetter er det nok ikke et spørsmål om fisket lukkes, men hvilken form en deltakerbegrensning vil ta. Å legge opp til et uforutsigbart kappfiske er hverken næringen eller forvaltningen tjent med. Det bør uansett forut for en eventuell lukking gjennomføres en bred høringsrunde og dialog med næringen, slik at både eksisterende aktører og nye ivaretas på best mulig måte.
Jørgen Blix Nicolaysen Advokatfullmektig MNA


+47 996 44 225

jorgen@r-hansen.no

Rode Rønning-Hansen Managing partner, advokat MNA


+47 957 43 185

rode@r-hansen.no


2021 12 07 Adv RHH Nyhetsbrev _ Konsesjon fangst
.pdf
Download PDF • 1.73MB

9 visninger0 kommentarer