Søk

ER DET ROM FOR AKSJEUTBYTTE ETTER KORONAVIRUSET?

Covid-19-pandemien og norske myndigheters tiltak for å hindre spredning har ført til at mange virksomheter må gjøre drastiske tiltak for å komme igjennom krisen. Permittering av ansatte, reforhandling av inngåtte avtaler og søknader om avdragsutsettelse og lempeligere vilkår på lån, er blant de tiltak som mange ser seg nødt til å iverksette. Vi ser også at kapitalintensive prosjekter legges på is. Temaet for dette nyhetsbrevet er hvilken betydning covid-19-pandemien har for aksjeselskapers adgang til å dele ut aksjeutbytte til eierne denne våren.


KORT OM DET SENTRALE VURDERINGSTEMAET FOR ASKJESELSKAPETS STYRE

Aksjeselskaper har som grunnleggende formål å skaffe eierne økonomisk utbytte gjennom virksomheten. Aksjeinvesteringer representerer risikokapital, og utbytte er betaling til eierne for å ta slik risiko. Utbytte vil derfor normalt utdeles dersom det er grunnlag for det, og eierne ønsker det. Det er aksjeselskapets styre som har ansvar for å fastsette utbyttenivået. Det inngår i styrets vurdering å ta hensyn til det grunnleggende formålet om å skaffe eierne økonomisk utbytte. Dette resulterer typisk i at positivt resultat fra siste regnskapsår gir utbytte til eierne. I en normalsituasjon byr det sjelden på problemer å fastslå selskapets utbyttekapasitet. Etter koronaviruset er vurderingen mer komplisert.


Dette skyldes at driftsgrunnlag og fremtidsutsikter for mange selskaper er betydelig endret. Selv om utbytte i utgangspunktet fastsettes på grunnlag fjorårets regnskap, har styret en plikt til å ta hensyn til covid-19-pandemien når det skal tas stilling til utbyttenivået. Det følger av aksjeloven § 8-1 (4) at «[s]elskapet [bare] kan dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. § 3-4». Det er først og fremst denne vurderingen som for en del selskaper kan slå annerledes ut enn for bare noen få uker siden.


STYRETS VURDERINGER

Et styre som skal ta stilling til utbytte må foreta en konkret vurdering av den faktiske situasjon og hvilken innvirkning denne har for selskapets virksomhet.


Det er den faktiske situasjonen på vurderingstidspunktet som må vurderes, ikke status per 31.12.2019. Vurderingen vil være sammensatt, og de ulike faktiske forhold vil nødvendigvis ikke ha den samme betydning for alle selskaper. Nedenfor nevnes noen generelle, faktiske forhold som etter vårt syn vil være relevante å ta i betraktning for de aller fleste virksomheter:


  • Koronaviruset har skapt en uoversiktlig og usikker situasjon. Vi vet ikke hvor lenge krisen vil vare eller hvilke konsekvenser den vil få. Styret må vurdere selskapets egenkapital og likviditet i lys av at situasjonen er uoversiktlig og usikker.

  • Offentlige pålegg og råd om karantene vil ha som konsekvens at mange arbeidstakere må jobbe hjemmefra eller ikke jobbe i det hele tatt. Styret må vurdere hvilken betydning dette får for eget selskap. For noen typer virksomheter vil hjemmekontor i høyden medføre nedgang i produktivitet. Andre virksomheter er avhengige av at arbeidstakerne stiller på jobb. For disse vil karantenereglene kunne redusere produktiviteten betraktelig.

  • Covid-19-pandemien medfører redusert tilgang på likviditet. Myndighetenes krisetiltak med statlige låneog garantiordninger, iverksettes blant annet som følge av dette. Styret må vurdere selskapets behov for, og sannsynlige tilgang på likviditet i tiden fremover.

  • Selskaper som er avhengige av innkjøp av varer og tjenester for å levere sine produkter, må ta i betraktning at tilgangen vil være begrenset sammenlignet med normalsituasjonen. Stengte grenser for utenlandsk arbeidskraft, restriksjoner og praktiske utfordringer ved utenlandsimport, og utfordringer i transportsektoren er forhold som må vurderes av styret.

  • Et volatilt og uforutsigbart valutamarked har betydning for mange virksomheter. Innen eksportnæringen vil svak kronekurs for mange være positivt. Utgangspunktet er det motsatte for virksomheter som importerer varer og tjenester fra utlandet. Ovennevnte er enkelte generelle, faktiske forhold som gjør seg gjeldende i dag. At situasjonen er uoversiktlig og usikker, er noe alle må legge til grunn. De øvrige forholds betydning for selskapet må styret vurdere konkret.


Styret skal vurdere hvilket utbyttenivå som er forsvarlig sett hen til selskapets egenkapital og likviditet. Det må vurderes hvilket utbyttenivå som vil være forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet hensyntatt dagens situasjon. For en del virksomheter har dessverre koronaviruset ført til at formålet om å skaffe eierne økonomisk utbytte ikke kan oppfylles. Det vil bli langt flere konkurser og avviklinger enn normalt.


Selskaper som ikke skal drives videre, men forsøker å få til en styrt avvikling, må vurdere eventuelt utbyttenivå under hensyntagen til at selskapet må kunne oppfylle sine kontrakts- og betalingsforpliktelser frem mot avviklingen. Selskaper som har et langsiktig perspektiv også etter koronavirusets utbrudd, må vurdere utbyttenivå hensyntatt at selskapet skal drive videre etter at krisen avtar. Hensynet til selskapet og formålet om å skaffe eierne økonomisk utbytte vurderes da i et langsiktig perspektiv, hvor blant annet også hensyn til kreditorer, kunder og leverandører står sentralt.


Dette vil for noen tilsi at gevinstmaksimering i form av utbytte til eierne basert på regnskapet for 2019, ikke nødvendigvis er den beste løsning verken for selskapet eller eierne på lengre sikt. Når det gjelder selve vurderingen av hva som er forsvarlig egenkapital og likviditet, så er det viktig å være klar over at dette for mange selskaper er to nokså ulike vurderinger, spesielt etter koronavirusets utbrudd. Et selskap kan ha en solid egenkapital, men likevel være avhengig av normal drift for å ha tilstrekkelig likviditet til å drive forsvarlig.


Dette vil være tilfellet for en virksomhet som har bundet egenkapitalen til driftsmidler og andre eiendeler som ikke er lett omsettelige, og som av likviditetsmessige hensyn er avhengig av den kapitalen som tilføres gjennom normal drift. Hvis styret i et slikt selskap ser at koronaviruset sannsynligvis vil redusere omsetningen betydelig, kan dette isolert sett tale for å tilpasse utbyttenivået slik at selskapet har en likviditetsbuffer som tar høyde for en mer usikker fremtid.


Koronaviruset har medført at mange selskaper må revurdere inngåtte kontrakter og andre forpliktelser. Å vurdere situasjonen og eventuelt sørge for iverksettelse av tiltak, utgjør en del av styrets plikt til å holde seg orientert om virksomheten og forvalte denne på en forsvarlig måte.


Dersom koronaviruset gjør det mer sannsynlig at et selskap vil misligholde egne kontrakter eller andre betalingsforpliktelser, f.eks. på grunn av dårligere tilgang på likviditet, tilsier dette et mer moderat utbyttenivå enn i en normalsituasjon. Hvis styret foreslår høyt utbytte og samtidig burde forstå at likviditetsmangel vil føre til kontraktsbrudd fra selskapet, vil utbytteutdelingen være uforsvarlig.


Styremedlemmene kan etter omstendighetene da bli erstatningsansvarlige overfor kontraktsparten. Selskaper bør også vurdere sannsynligheten for at kontraktsmotparter klarer å oppfylle overfor selskapet som forutsatt. Koronaviruset har ført til at svært mange avtaler søkes reforhandlet, og mange påberoper force majeure og andre bestemmelser som grunnlag for fritak fra oppfyllelsesplikten.


Dette betyr at selv selskaper med solid egenkapital og likviditet, må ta i betraktning at medkontrahenter ikke nødvendigvis er like solide. Styret må vurdere om og eventuelt hvilken betydning dette bør få for utbyttenivået. Banker vurderer i disse dager rekordmange søknader om lempeligere lånevilkår, herunder avdragsfrihet. Bankene vurderer søknadene blant annet i lys av selskapets disposisjoner med egne eiere.


Hvis det er delt ut maksimalt utbytte, og selskapet samtidig søker om avdragsfrihet og lempeligere vilkår, er sjansen mindre for å få positivt svar fra banken. Selskaper som søker om lempeligere vilkår hos banken, bør vurdere å avvente utbyttebeslutning til forholdet mot banken er avklart.


KONSEKVENSER AV AT DET ER UTDELT UFORSVARLIG HØYT UTBYTTE

Dersom det utdeles utbytte med den konsekvens at selskapet ikke lenger har forsvarlig egenkapital eller likviditet, er utdelingen ulovlig i henhold til aksjeloven. For mye utdelt utbytte skal da tilbakebetales til selskapet med mindre mottaker (aksjonæren) var i god tro på tidspunktet som utbyttet ble mottatt.


Dette betyr at utbytter som er besluttet før, men utbetales etter koronakrisen, vil kunne være ulovlige. Dette gjelder selv om beslutningen var forsvarlig da den ble truffet. Uforsvarlig høyt utbytte medfører risiko for personlig erstatningsansvar for styremedlemmene.


Dette kan f.eks. bli aktuelt dersom det høye utbyttet har ført til at selskapet ikke har midler til å dekke forpliktelser overfor kreditor. Hvorvidt det er grunnlag for erstatning, må vurderes konkret.


HVA KAN ELLER MÅ STYRET GJØRE DERSOM UTBYTTE BLE FORESLÅTT ELLER VEDTATT FØR KORONAVIRUSETS UTBRUDD?

Styret i et aksjeselskap har et overordnet tilsyns- og forvaltningsansvar for selskapet. Dette innebærer at styret kan ha en plikt til å agere selv om utbytte ble foreslått eller vedtatt av generalforsamlingen før krisen inntraff for fullt. Dette innebærer at styret i et negativt påvirket selskap kan ha plikt til å revurdere et forslag om utbytte som ble fremsatt mens situasjonen var normal.


Dersom koronaviruset innebærer at en gjennomføring av styrets opprinnelige forslag vil medføre uforsvarlig likviditet eller egenkapital for selskapet, må styret omgjøre sitt forslag dersom generalforsamlingen enda ikke har vedtatt forslaget. Hvis forslaget har blitt vedtatt av generalforsamlingen, men utbyttet enda ikke er utbetalt, må styret anmode generalforsamlingen om å omgjøre sitt vedtak.


RÅD TIL STYRET OG EIERNE

Vårt viktigste råd til selskaper som i disse dager skal dele ut utbytte, er at det foretas en konkret vurdering av hvilken betydning koronaviruset sannsynligvis får for selskapets egenkapital og likviditet på kort og lang sikt. Det er viktig at det dokumenteres hvilke vurderinger som er foretatt. Det understrekes at det for selskaper ikke nødvendigvis er et spørsmål om det skal utdeles utbytte overhodet.


Spørsmålet for de fleste vil være om koronaviruset medfører at utbyttenivået må nedjusteres. Dersom det gjøres en samvittighetsfull og forsvarlig vurdering av styret, og dette dokumenteres, skal det mye til i ettertid å hevde at utbyttet var ulovlig.


I dagens uoversiktlige og usikre situasjon kan det være unnskyldelig å gjøre en feilvurdering; det vil mange gjøre. Det er imidlertid ikke unnskyldelig ikke å vurdere koronavirusets betydning overhodet. Derav viktigheten av å dokumentere vurderingene, f.eks. ved angivelse i styreprotokoll. En mulighet som mange selskaper bør vurdere, er å dele utbyttet i to. Aksjeloven åpner for denne muligheten gjennom ekstraordinært utbytte på et senere tidspunkt.


Da kan styret denne våren foreslå et utbyttenivå som man føler seg sikre nok på at er forsvarlig. Når situasjonen har blitt mer oversiktlig og forutsigbar kan styret foreta en ny vurdering og eventuelt dele ut tilleggsutbytte.


Avslutningsvis finner vi grunn til å nevne at koronaviruset må forventes å skape en del nye muligheter for solide aktører i en del bransjer. Selskaper med gode langtidsutsikter, solid egenkapital og god likviditet, vil kunne få oppkjøps- og konsolideringsmuligheter som ikke var aktuelle før koronavirusets utbrudd.


Tatt i betraktning at penger i bank aldri har gitt dårligere avkastning enn i dag, samt at alternative plasseringer fremstår som mer usikre enn normalt, kan det tenkes at en del bedriftseiere ser seg tjent med å beholde en del av utbyttegrunnlaget i selskapet. Solide selskaper kan være en «trygg havn» mens koronakrisen pågår.Odd-Terje G. Elde Partner, advokat MNA +47 911 26 511 odd.terje@r-hansen.no
Rode S. Rønning-Hansen Managing Partner, advokat MNA


+47 957 43 185 rode@r-hansen.no
Lisa Charlotte Jacobsen Advokatfullmektig MNA +47 970 72 334 lisa@r-hansen.no


nyhetsbrev-23
.-mars-2020---er-det-rom-fo
Download -MARS-2020---ER-DET-ROM-FO • 506KB

9 visninger0 kommentarer