Søk

ARBEIDSGIVERPERIODE OG STATLIG LØNNSKOMPENSASJON VED PERMITTERING

Etter den tidligere permitteringslønnsloven § 3 første ledd, utgjør arbeidsgiverperioden 15 dager ved permittering. Som følge av utbruddet av koronapandemien, iverksatte regjeringen den 12. mars 2020 en rekke smitteverntiltak med umiddelbar virkning. For å unngå oppsigelser og bidra til å holde kostnadene ved permittering så lave som mulig, ble arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering, redusert fra 15 til 2 dager. Stortinget har besluttet endringer i arbeidsgiverperioden og statens lønnskompensasjonsordning ved permittering. I tillegg har regjeringen varslet utvidelse av permitteringsperioden.


Fra og med 1. september 2020 økes arbeidsgiverperioden til 10 dager, samtidig oppheves den midlertidige bestemmelsen om arbeidsgiverperiode på 2 dager. Endringen fra 2 til 10 dager er utformet som en ny alminnelig varighet i loven og ikke som en ny midlertidig endring.


Som følge av at antallet lønnspliktdager i arbeidsgiverperioden økes til 10 dager er det også besluttet at lønnskompensasjonsordningen som har sikret permitterte "full" lønn opp til 6G i 18 dager skal avvikles. Endringene vil gjelde for ansatte som permitteres fra og med 1. september. Ansatte som permitteres fra og med 1. september 2020 vil dermed ha krav på 10 dager med lønn fra arbeidsgiver, før de kan motta dagpenger fra NAV (såfremt de oppfyller vilkårene for dette).


Rent praktisk innebærer dette at arbeidsgivers plikt til å betale full alminnelig lønn økes med 8 dager (totalt 10), samtidig som arbeidstaker ikke lengere er sikret "full lønn" i 20 dager (2 dager med full lønn fra arbeidsgiver, og 18 dager med "full" lønn, oppad begrenset til 6G fra Nav), men kun 10 dager. Ansatte som har blitt permittert til og med 31. august 2020 vil fremdeles ha krav på 2 dager full lønn fra arbeidsgiver, samt 18 dager lønnskompensasjon fra NAV. Økningen av antallet lønnspliktdager må ses i sammenheng med at mange av statens smitteverntiltak nå er opphevet eller under utfasing, og at det nå foreligger en generell forventning til at aktiviteten og arbeidskraftetterspørselen tar seg opp.


Til tross for dette, er det fortsatt stor usikkerhet om utviklingen videre, både når det gjelder smitte og behovet for eventuelle nye smitteverntiltak. Dette er trolig begrunnelsen for at den midlertidige ordningen ikke reverseres tilbake til 15 dagers lønnspliktperiode. Usikkerheten vedrørende tiden fremover har ført til at regjeringen har varslet utvidelse av permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.


Utvidelsen skal ifølge regjeringens pressemelding gjelde fra 1. november 2020. Regjeringen har signalisert at dette kun vil være en midlertidig løsning og at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021. I tillegg til den varslede utvidelsen av permitteringsperioden foreslås det innført en "arbeidsgiverperiode II", der arbeidsgivers lønnsplikt etter 30 ukers permittering gjeninntrer for fem dager.


Denne endringen vil etter planen gjelde alle arbeidstakere som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar 2021. Formålet med å innføre arbeidsgiverperiode II er at arbeidsgivere skal vurdere om det er nødvendig å holde arbeidstakere permitterte, fremfor at andre virksomheter som har behov får tilgang på nødvendig arbeidskraft. De varslede endringene innebærer (1) at perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt under permittering utvides fra 26 til 52 uker og (2) at perioden permitterte arbeidstakere kan ha krav på dagpenger utvides fra 26 til 52 uker. Ta gjerne kontakt med Advokatfirmaet Rønning-Hansen ved spørsmål om permittering.

Harald Sletten Partner, advokat MNA


+47 917 69 804 harald@r-hansen.no

Lisa Charlotte Jacobsen Advokatfullmektig MNA


+47 970 72 334 lisa@r-hansen.no


nyhetsbrev-3
.-september-2020---arbeidsgi
Download -SEPTEMBER-2020---ARBEIDSGI • 445KB

28 visninger0 kommentarer